Bảng tóm tắt cấu trúc thì quá khứ đơn

0
1898

Bảng tóm tắt cấu trúc thì quá đơn với động từ tobe

Khẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
S + was/were + OS + was / were + not + OWas / Were + S + O?
I was a studentI was not a studentWas I a student?
We/They were studentsWe/they were not studentsWere we/they students?
She/ he / was is a studentShe/he/it was not a studentWas she/he/it a student?

Câu khẳng định: S + was / were + O

  • I was a student
  • She/ he was a student
  • Thet/ we were students

Câu phủ định: S + was / were + not + O

  • I was not a student
  • She/ he was not a student
  • They/ we were not students
  • You were not a student / students

Hoặc bạn có thể viết tắt như sau:

I was not = I wasn’t
She / He was = She / He wasn’t
They were / We were = They weren’t / weren’t

Câu hỏi: Was / Were + S + O?

Was I a student?
Was she / he a student?
Were They / We students?

Luật chung là phủ định thêm not và câu hỏi thì bạn đưa động từ lên đầu câu. Đối với động từ thường thì cần có trợ động từ. Phần này chúng ta sẽ xem xét sau nhé.

Cầu trúc thì quá khứ đơn với động từ thường

Bảng tóm tắt cấu trúc thì quá khứ đơn với động từ thường

Khẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
S + V(Ved/V2) + OS + Trợ động từ (did) + not + ODid + S + V + O?
I went to school
I worked at school
I did not go to school
I did not work at school
Did I go to school?
Did I work at school?
We went to school
I worked at school
We did not go to school
I worked at school
Did we go to school?
I worked at school
She/ he / it went to school.
She/ he / it worked at school
She/he/it did not go to school
She/ he / it did not work at school
Did He/she/It go to school?
Did He/she/It work at school?

Lưu ý: Trường hợp viết tắt:
I did not = I didn’t
I did not go to school = I didn’t go to school

Trong thì quá khứ đơn với động từ thường thì bạn không cần chú ý đến chủ từ về ngôi và thứ nữa vì sẽ chia như nhau. Tuy nhiên, ở quá khứ đơn bạn cần biết về:

  • Động từ có quy tắc (V-ed)- những động từ ta chỉ cần thêm -ed là được.
  • Động từ bất quy tắt: Sẽ có một bảng động từ bất quy tắc để bạn tham vấn. Bạn cần dựa vào đó để chia động từ.

Câu khẳng định:

I / We / You / They + V2/ed
He / She / It + V2/ed

Ví dụ:
I/we/you/they went to school
He/She/It went to school

Câu phủ định:

I / We / You / They + did not (didn’t) + verb (bare-inf.)
He / She / It + did not (didn’t) + verb (bare-inf.)

Ví dụ:
I/we/you/they didn’t go to school
He/She/It didn’t go to school (Khi dùng trợ động từ rồi thì động từ thường đi theo sau đó giữ ở nguyên mẫu bạn nhé).

Câu hỏi:

Did I / We / You / They + verb (bare-inf.) ?
Did He / She / It + verb (bare-inf.) ?

Ví dụ:
Did I/we/you/they go to school ?
Did he/She/It go to school ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here