Bảng tóm tắt cấu trúc thì hiện tại đơn

0
1923

Trong cách thì tiếng Anh, bạn sẽ luôn học về Form (cách thành lập) và cách dùng. Trong đó sẽ có các dạng sau: Câu khẳng định, câu phủ định, câu hỏi, và động từ tobe.

Cấu trúc thì hiện tại đơn với động từ tobe

S = Subject = chủ từ (người – vật thực hiện hành động) , V = verb = động từ (tác động), O = objective = túc từ (chịu tác động)

Bảng tóm tắt cấu trúc thì hiện tại đơn với động từ tobe

Khẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
S + am/is/are + OS + am/is/are + not + OAm/is/are + S + O?
I am a studentI am not a studentAm I a student?
We/They are studentsWe/they are not studentsAre we/they students?
She/ he / it is a studentShe/he/it is not a studentIs she/he/it a student?

Câu khẳng định: S + am / is / are + O

  • I am a student
  • She/ he is a student
  • Thet/ we are students

Câu phủ định: S + am / is / are + not + O

  • I am not a student
  • She/ he is not a student
  • Thet/ we are not students

Hoặc bạn có thể viết tắt như sau:

I am = I’m
She is / He is = She’s / He’s
They are / We are = They’re / We’re

Câu hỏi: Am / Is / Are + S + O?

Am I a student?
Is she / he a student?
Are They/We students?

Luật chung là phủ định thêm not và câu hỏi thì bạn đưa động từ lên đầu câu. Đối với động từ thường thì cần có trợ động từ. Phần này chúng ta sẽ xem xét sau nhé.

Cầu trúc thì hiện tại đơn với động từ thường

Bảng tóm tắt cấu trúc thì hiện tại đơn với động từ thường

Khẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
S + V(vo / v-s / v-es) + OS + Trợ động từ (do/does) + not + ODo/does + S + V + O?
I go to school I do not go to school Do I go to school?
We go to school We do not go to school Do we go to school?
She/ he / it goes to school.
She/ he / it gets up
She/he/it does not go to schoolDoes He/she/It go to school?

Câu khẳng định:

I / We / You / They + verb (bare-inf.)
He / She / It + verb – s/es

Ví dụ:
I/we/you/they go to school
He/She/It goes to school

Xem thêm bài viết về động từ bare -inf và các ngôi và số trong tiếng Anh.

Câu phủ định:

I / We / You / They + do not (don’t) + verb (bare-inf.)
He / She / It + does not (doesn’t) + verb (bare-inf.)

Ví dụ:
I/we/you/they don’t go to school
He/She/It doesn’t go to school (Khi dùng trợ động từ rồi thì động từ thường đi theo sau đó giữ ở nguyên mẫu bạn nhé).

Câu hỏi:

Do I / We / You / They + verb (bare-inf.) ?
Does He / She / It + verb (bare-inf.) ?

Ví dụ:
Do I/we/you/they go to school ?
Does he/She/It go to school ?

>> Cách nhớ thì hiện tại đơn tiếng Anh

Nếu bạn có thắc thì đặt câu hỏi tại phần bình luận nhé.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here